معرفی

مشخصات فردی

شهلا حیدری

نام - نام خانوادگی : شهلا   حیدری

پست الکترونیکی : sh_heydari@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران مرکزی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حسابداری

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 6

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1371/03/28

شهلا حیدری
شهلا حیدری

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^